ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

128 โรงเรียน

สพป.สุโขทัย 1

รายละเอียด

33 โรงเรียน

เมืองสุโขทัย

รายละเอียด

32 โรงเรียน

คีรีมาศ

รายละเอียด

39 โรงเรียน

กงไกรลาศ

รายละเอียด

24 โรงเรียน

บ้านด่านลานหอย

รายละเอียด

เปิดสอนระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

0 โรงเรียน

ประถมศึกษา

รายละเอียด

0 โรงเรียน

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

97 โรงเรียน

อนุบาล-ประถมศึกษา

รายละเอียด

31 โรงเรียน

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

ขนาดโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

78 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

รายละเอียด

46 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

รายละเอียด

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

รายละเอียด

1 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน เมืองสุโขทัย

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รหัส 8 หลัก โลโก โรงเรียน ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอนตั้งแต่ เปิดสอนถึง
64010001 วัดยางเอน - เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010002 วัดตาลเตี้ย นายมานพ เจริญโห้ เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายนุสนธิ์ สวนใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010005 บ้านกล้วย นายประเสริฐ วงค์คำ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นายสุรพงษ์ ส้มมี เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010007 บ้านเพชรไฝ นายนเรศ ขำมั่น เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายบุญเชิด ทับศูนย์ เมืองสุโขทัย อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) - เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010011 บ้านเหมืองตามุก - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย ป้อมแก้ว เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) นางสาววาริน คล่ำคง เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ นายฉลอม ชูยิ้ม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010016 บ้านคลองปลายนา นายนัฐพล กลมกล่อม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นางสาวสมปอง ช่วยพรม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) นายบุญเกิด เผือกใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010021 อนุบาลสุโขทัย นายปัญญา นิใจ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010022 บ้านปากแคว - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) นายวิชิต ศรีสมุืทร เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010024 วัดปากพระ นายวินัย กันอ่วม เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010027 บ้านหนองพยอม นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค เมืองสุโขทัย - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010030 วัดเชตุพน นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์ เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010031 บ้านมนต์คีรี - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010032 บ้านปากคลอง นายภาณุพงศ์ ชูมา เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) นายชวลิต เอี่ยมเขียน เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010034 บ้านวังวน นายธัชพล โพธิทา เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย พรถึง เมืองสุโขทัย เมืองเก่้า อนุบาล ประถมศึกษา
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายรักษ์ เกิดเกตุ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010039 บ้านวังทองแดง นายรังสรรค์ เกิดศรี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010040 บ้านสำนัก - เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010042 วัดหนองตาโชติ นายทวิต ราษี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา