ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
# สิ่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 ถนน 1
2 ถังเก็บน้ำ 1
3 บ่อน้ำตื้น 1
4 บ่อเลี้ยงปลา 1
5 บ้านพักครู 1
6 บ้านพักนักเรียน 1
7 บ้่านพักภารโรง 1
8 รั้ว 1
9 สนามกีฬา 1
10 สนามเด็กเล่น 1
11 ส้วม 1
12 หอสมุด 1
13 อาคารอเนกประสงค์ 1
14 อาคารเรียน 1
15 เรือนเพาะชำ 1