ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
# SMIS โรงเรียน งบสพฐ(ร) หาเอง(ร) ดี(ร) ขำรุด(ร) รวม(ร) งบสพฐ(บ) หาเอง(บ) ดี(บ) ขำรุด(บ) รวม(บ)
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3