ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts

ข้อมูลนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ดูรายละเอียด ปีการศึกษา เทอม ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม
2563 1 3,752 14,082 2,100 19,934
2564 1 3,420 13,652 1,989 19,061