ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลคะแนน NT ป.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts

ข้อมูลคะแนน NT ป.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา เทอม วิชา ค่าเฉลี่ย
2559
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านสังคม
49.83
39.93
52.54
2560
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านสังคม
53.01
40.48
45.76
2561
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านสังคม
52.46
49.76
0.00
2562
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านสังคม
44.87
46.06
0.00