ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธธรรม

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธธรรม

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

คณิตศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ