ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts

ข้อมูลคะแนน ONT ป.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา เทอม วิชา ค่าเฉลี่ย
2559
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
53.35
44.74
31.38
41.41
40.81
2560
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
45.92
0.00
33.73
38.16
38.46
2561
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
55.20
0.00
35.48
37.46
38.30
2562
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
48.61
0.00
31.70
33.69
34.54