ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลข้าราชการครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts Example

รวมทั้งหมด

ตำแหน่ง

จำนวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน 0
ครู 0
ครู(พนักงานราชการ) 0
ครูผู้ช่วย 0
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0
ครูอัตรจ้าง 0
นักการภารโรง 0
ช่างไม้ชั้น 4 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา