ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลข้าราชการครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts Example

รวมทั้งหมด

ตำแหน่ง

จำนวน

ป.4,ป.5,ป.6 หรือเทียบเท่า 0
ม.6,ม.ศ.5,ปวช.,ป.กศ. หรือเทียบเท่า 0
อนุปริญญา,ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า 0
ระดับ ป.บัณทิต 0
ปริญญาตรี 0
ปริญญาโท 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา