ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลคะแนน RD ป.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts

ข้อมูลคะแนน RD ป.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา เทอม วิชา ค่าเฉลี่ย
2563
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
30.34
90.21