ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

128 โรงเรียน

สพป.สุโขทัย 1

รายละเอียด

33 โรงเรียน

เมืองสุโขทัย

รายละเอียด

32 โรงเรียน

คีรีมาศ

รายละเอียด

39 โรงเรียน

กงไกรลาศ

รายละเอียด

24 โรงเรียน

บ้านด่านลานหอย

รายละเอียด

เปิดสอนระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

0 โรงเรียน

ประถมศึกษา

รายละเอียด

0 โรงเรียน

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

97 โรงเรียน

อนุบาล-ประถมศึกษา

รายละเอียด

31 โรงเรียน

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

ขนาดโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

78 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

รายละเอียด

46 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

รายละเอียด

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

รายละเอียด

1 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รหัส 8 หลัก โลโก โรงเรียน ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอนตั้งแต่ เปิดสอนถึง
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายนุสนธิ์ สวนใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010005 บ้านกล้วย นายประเสริฐ วงค์คำ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายบุญเชิด ทับศูนย์ เมืองสุโขทัย อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ นายฉลอม ชูยิ้ม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นางสาวสมปอง ช่วยพรม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010024 วัดปากพระ นายวินัย กันอ่วม เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010039 บ้านวังทองแดง นายรังสรรค์ เกิดศรี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010045 บ้านตลิ่งชัน - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010049 บ้านลานกระบือ นายอนุสิทธิ์ โตมั่น บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010050 บ้านด่าน นายวีระพันธ์ พรมมี บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010053 บ้านหนองจัง นายเชวง ครุธเกตุ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010056 บ้านหนองเฒ่า นายภาณุพงศ์ ธนูสาร บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010057 บ้านวังโคนเปือย นายสุวิทย์ รักวุ่น บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010058 บ้านวังไทร นายบุญชู คำรักษ์ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010059 บ้านปากคลองร่วม นายสมพร บนขุนทด บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010060 บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย แก้วเกิด บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010061 บ้านห้วยไคร้ นายนครินทร์ ผิวอ่อน บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010063 บ้านวังลึก นายจอย น้อยผล บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010069 บ้านวังตะคร้อ นายสมจิต บุญชุ่ม บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010073 บ้านเนินประดู่ นายสุรชาติ บุญกำเนิด คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010075 บ้านวังกร่าง - คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010076 บ้านยางเมือง นายปราโมทย์ อยู่อ้น คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายนพดล อินทร์ลับ คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010082 บ้านนาเชิงคีรี นายนคร เถื่อนโต คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010083 บ้านขุนนาวัง นายชูชาติ ขาวป้อม คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010088 บ้านน้ำพุ นายอดิศักดิ์ เคลือขอน คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา นายรัฐพล โพธิ์แก้ว คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) นายภักดี จันทรปิติกุล คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง นายกฤษดา แจ่มทุ่ง คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010105 บ้านใหม่เจริญผล นายสมบูรณ์ วันดี คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010108 วัดมุจลินทาราม นายจำนงค์ บุญมาก คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010110 บ้านบึงหญ้า นายสิทธิพร พัดกลม คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010112 วัดกกแรต นายวิลาศ ส่งให้ กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายณรงค์ ภาคภูมิ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010124 วัดคุ้งยาง นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010126 วัดโบสถ์ นายทองใบ สุกมาก กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010130 บ้านวังขวัญ นางปัญจพร แสงเมือง กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010134 บ้านดงเดือย นายทองหล่อ คล้ายแท้ กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) นายจักรกฤษณ์ ใจทิม กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010140 วัดท่าฉนวน นายเกษม อบเชย กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010141 วัดหางตลาด นายประกิจ สีนวล กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010143 บ้านน้ำเรื่อง นายพิรุณ กาสาย กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม นายประณต จันทร์สมคอย กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010151 บ้านหนองตูม นายสิริเวศน์ เกตุทอง กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายสุภัค พวงขจร กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา