ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลนักเรียน ม.3 จบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
Highcharts

ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ดูรายละเอียด ปีการศึกษา เทอม ผู้ชาย ผู้หญิง รวม