ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

128 โรงเรียน

สพป.สุโขทัย 1

รายละเอียด

33 โรงเรียน

เมืองสุโขทัย

รายละเอียด

32 โรงเรียน

คีรีมาศ

รายละเอียด

39 โรงเรียน

กงไกรลาศ

รายละเอียด

24 โรงเรียน

บ้านด่านลานหอย

รายละเอียด

เปิดสอนระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

0 โรงเรียน

ประถมศึกษา

รายละเอียด

0 โรงเรียน

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

97 โรงเรียน

อนุบาล-ประถมศึกษา

รายละเอียด

31 โรงเรียน

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

ขนาดโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

78 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

รายละเอียด

46 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

รายละเอียด

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

รายละเอียด

1 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รหัส 8 หลัก โลโก โรงเรียน ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอนตั้งแต่ เปิดสอนถึง
64010001 วัดยางเอน - เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010002 วัดตาลเตี้ย นายมานพ เจริญโห้ เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายนุสนธิ์ สวนใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010005 บ้านกล้วย นายประเสริฐ วงค์คำ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นายสุรพงษ์ ส้มมี เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010007 บ้านเพชรไฝ นายนเรศ ขำมั่น เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายบุญเชิด ทับศูนย์ เมืองสุโขทัย อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) - เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010011 บ้านเหมืองตามุก - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย ป้อมแก้ว เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) นางสาววาริน คล่ำคง เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ นายฉลอม ชูยิ้ม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010016 บ้านคลองปลายนา นายนัฐพล กลมกล่อม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นางสาวสมปอง ช่วยพรม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) นายบุญเกิด เผือกใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010021 อนุบาลสุโขทัย นายปัญญา นิใจ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010022 บ้านปากแคว - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) นายวิชิต ศรีสมุืทร เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010024 วัดปากพระ นายวินัย กันอ่วม เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010027 บ้านหนองพยอม นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค เมืองสุโขทัย - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010030 วัดเชตุพน นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์ เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010031 บ้านมนต์คีรี - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010032 บ้านปากคลอง นายภาณุพงศ์ ชูมา เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) นายชวลิต เอี่ยมเขียน เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010034 บ้านวังวน นายธัชพล โพธิทา เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย พรถึง เมืองสุโขทัย เมืองเก่้า อนุบาล ประถมศึกษา
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายรักษ์ เกิดเกตุ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010039 บ้านวังทองแดง นายรังสรรค์ เกิดศรี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010040 บ้านสำนัก - เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010042 วัดหนองตาโชติ นายทวิต ราษี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010045 บ้านตลิ่งชัน - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010046 บ้านวังหาด - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010047 บ้านคลองไผ่งาม - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010048 บ้านวังหิน นายจรัญ บุญตั้ง บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010049 บ้านลานกระบือ นายอนุสิทธิ์ โตมั่น บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010050 บ้านด่าน นายวีระพันธ์ พรมมี บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010051 บ้านวังแดด นายสุพจน์ กล้าวาจา บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010053 บ้านหนองจัง นายเชวง ครุธเกตุ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย นายเฉลิมพล ติดพรม บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน บ้านด่านลานหอย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010056 บ้านหนองเฒ่า นายภาณุพงศ์ ธนูสาร บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010057 บ้านวังโคนเปือย นายสุวิทย์ รักวุ่น บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010058 บ้านวังไทร นายบุญชู คำรักษ์ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010059 บ้านปากคลองร่วม นายสมพร บนขุนทด บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010060 บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย แก้วเกิด บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010061 บ้านห้วยไคร้ นายนครินทร์ ผิวอ่อน บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010062 บ้านลานทอง นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010063 บ้านวังลึก นายจอย น้อยผล บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010064 บ้านหนองสองตอน - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010065 บ้านหนองตม - บ้านด่านลานหอย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) นายพรมเมศร์ โดนดา บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน นายนิกร จันทร์อินทร์ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010068 บ้านหนองไม้กอง นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010069 บ้านวังตะคร้อ นายสมจิต บุญชุ่ม บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) นายเอกลักษณ์ สมากร คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010072 บ้านยางแหลม นายอภิรักษ์ สาบุ่ง คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010073 บ้านเนินประดู่ นายสุรชาติ บุญกำเนิด คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010074 วัดหนองกก นางจิตรา คำเบิก คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010075 บ้านวังกร่าง - คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010076 บ้านยางเมือง นายปราโมทย์ อยู่อ้น คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010077 บ้านคลองน้ำเย็น นายสมพงษ์ ขันอินทร์ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายนพดล อินทร์ลับ คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010082 บ้านนาเชิงคีรี นายนคร เถื่อนโต คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010083 บ้านขุนนาวัง นายชูชาติ ขาวป้อม คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010084 บ้านโว้งบ่อ นายเทียม จรวุฒิพันธ์ คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010086 บ้านน้ำลาด นายสุทัศน์ หลินเจริญ คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010087 บ้านเขาทองผางับ - คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010088 บ้านน้ำพุ นายอดิศักดิ์ เคลือขอน คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010089 บ้านลานเอื้อง - คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) นายทองทศ ศรีนรา คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010091 บ้านเนินยาง - คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010092 บ้านนากาหลง นายสมบัติ ป้องฉิม คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010093 บ้านป้อมประชานุกูล นางฆัสรา เกษมสำราญ คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010095 บ้านนาสระลอย นายวสันต์ บัวหลวง คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010096 บ้านหนองตลับ นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา นายรัฐพล โพธิ์แก้ว คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) นายภักดี จันทรปิติกุล คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง นายกฤษดา แจ่มทุ่ง คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010103 บ้านลำคลองยาง นายธีวสุ วงค์สุริยะ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010104 บ้านเนินพยอม - คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010105 บ้านใหม่เจริญผล นายสมบูรณ์ วันดี คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010107 หนองบัวเขาดิน นายเยี่ยม ต้นกลั่น คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010108 วัดมุจลินทาราม นายจำนงค์ บุญมาก คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010110 บ้านบึงหญ้า นายสิทธิพร พัดกลม คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010111 วัดปรักรัก นายมนตรี อินทรพุก กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010112 วัดกกแรต นายวิลาศ ส่งให้ กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010113 บ้านคลองตะเข้ นายสมคิด พรหมฉิม กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010114 บ้านประดู่เฒ่า นายพรชัย ใบไม้ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายณรงค์ ภาคภูมิ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010116 วัดสงฆาราม นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายชนนันท์ ขันธ์ทอง กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010120 บ้านหนองสามพญา - กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010121 วัดศรีเมือง นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010122 บ้านป่าสัก นายเกื้อกูล เครือวัลย์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 นายนิคม มั่นถึง กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010124 วัดคุ้งยาง นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010125 บ้านโป่งแค - กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010126 วัดโบสถ์ นายทองใบ สุกมาก กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010127 บ้านหนองกระทุ่ม นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010128 บ้านหนองมะเกลือ นายประนอม อินทโชติ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010129 วัดเสาหิน นายธนวัฒน์ พุดจาด กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010130 บ้านวังขวัญ นางปัญจพร แสงเมือง กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010131 บ้านหนองบัว นายสุระพล เจ็กอยู่ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010132 บ้านหนองเสาเถียร นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010133 บ้านป่ามะม่วง นางวิระภรณ์ ปานจันทร์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010134 บ้านดงเดือย นายทองหล่อ คล้ายแท้ กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010135 บ้านโพธิ์หอม - กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010136 วัดดงยาง นางสาวจินตนา ทองแจ่ม กงไกรลาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010137 บ้านยางแดน - กงไกรลาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010138 บ้านดอนสำโรง นางสาวชรินยา สุขย้อย กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) นายจักรกฤษณ์ ใจทิม กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010140 วัดท่าฉนวน นายเกษม อบเชย กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010141 วัดหางตลาด นายประกิจ สีนวล กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010143 บ้านน้ำเรื่อง นายพิรุณ กาสาย กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010144 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) ดร.กฤษณะ วุ่นอ่อน กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม นายประณต จันทร์สมคอย กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง นายทนง มั่นนุช กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010147 บ้านข่อยสองนาง - กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010148 วัดทุ่ง นายประจักษ์ สระชุ่ม กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010149 วัดเต่าทอง นายประเสริฐ เดาวเรส กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010151 บ้านหนองตูม นายสิริเวศน์ เกตุทอง กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายสุภัค พวงขจร กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010001 วัดยางเอน - เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010002 วัดตาลเตี้ย นายมานพ เจริญโห้ เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) นายนุสนธิ์ สวนใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010005 บ้านกล้วย นายประเสริฐ วงค์คำ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) นายสุรพงษ์ ส้มมี เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010007 บ้านเพชรไฝ นายนเรศ ขำมั่น เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) นายบุญเชิด ทับศูนย์ เมืองสุโขทัย อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) - เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010011 บ้านเหมืองตามุก - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) นายสมชาย ป้อมแก้ว เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) นางสาววาริน คล่ำคง เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ นายฉลอม ชูยิ้ม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010016 บ้านคลองปลายนา นายนัฐพล กลมกล่อม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล ประถมศึกษา
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) นางสาวสมปอง ช่วยพรม เมืองสุโขทัย บ้านสวนศรีธานี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) นายบุญเกิด เผือกใต้ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010021 อนุบาลสุโขทัย นายปัญญา นิใจ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010022 บ้านปากแคว - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) นายวิชิต ศรีสมุืทร เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010024 วัดปากพระ นายวินัย กันอ่วม เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010027 บ้านหนองพยอม นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค เมืองสุโขทัย - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010030 วัดเชตุพน นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์ เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010031 บ้านมนต์คีรี - เมืองสุโขทัย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010032 บ้านปากคลอง นายภาณุพงศ์ ชูมา เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) นายชวลิต เอี่ยมเขียน เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010034 บ้านวังวน นายธัชพล โพธิทา เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย พรถึง เมืองสุโขทัย เมืองเก่้า อนุบาล ประถมศึกษา
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) นายรักษ์ เกิดเกตุ เมืองสุโขทัย ลุ่มน้ำยม อนุบาล ประถมศึกษา
64010039 บ้านวังทองแดง นายรังสรรค์ เกิดศรี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010040 บ้านสำนัก - เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010042 วัดหนองตาโชติ นายทวิต ราษี เมืองสุโขทัย รามคำแหง อนุบาล ประถมศึกษา
64010045 บ้านตลิ่งชัน - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010046 บ้านวังหาด - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010047 บ้านคลองไผ่งาม - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010048 บ้านวังหิน นายจรัญ บุญตั้ง บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010049 บ้านลานกระบือ นายอนุสิทธิ์ โตมั่น บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010050 บ้านด่าน นายวีระพันธ์ พรมมี บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010051 บ้านวังแดด นายสุพจน์ กล้าวาจา บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010053 บ้านหนองจัง นายเชวง ครุธเกตุ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย นายเฉลิมพล ติดพรม บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน บ้านด่านลานหอย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010056 บ้านหนองเฒ่า นายภาณุพงศ์ ธนูสาร บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010057 บ้านวังโคนเปือย นายสุวิทย์ รักวุ่น บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010058 บ้านวังไทร นายบุญชู คำรักษ์ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010059 บ้านปากคลองร่วม นายสมพร บนขุนทด บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010060 บ้านวังน้ำขาว นายวันชัย แก้วเกิด บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010061 บ้านห้วยไคร้ นายนครินทร์ ผิวอ่อน บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010062 บ้านลานทอง นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010063 บ้านวังลึก นายจอย น้อยผล บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010064 บ้านหนองสองตอน - บ้านด่านลานหอย วังเจ้าราม อนุบาล ประถมศึกษา
64010065 บ้านหนองตม - บ้านด่านลานหอย - อนุบาล ประถมศึกษา
64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) นายพรมเมศร์ โดนดา บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน นายนิกร จันทร์อินทร์ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010068 บ้านหนองไม้กอง นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010069 บ้านวังตะคร้อ นายสมจิต บุญชุ่ม บ้านด่านลานหอย เมืองหน้าด่าน อนุบาล ประถมศึกษา
64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) นายเอกลักษณ์ สมากร คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010072 บ้านยางแหลม นายอภิรักษ์ สาบุ่ง คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010073 บ้านเนินประดู่ นายสุรชาติ บุญกำเนิด คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010074 วัดหนองกก นางจิตรา คำเบิก คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010075 บ้านวังกร่าง - คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010076 บ้านยางเมือง นายปราโมทย์ อยู่อ้น คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010077 บ้านคลองน้ำเย็น นายสมพงษ์ ขันอินทร์ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) นายนพดล อินทร์ลับ คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010082 บ้านนาเชิงคีรี นายนคร เถื่อนโต คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010083 บ้านขุนนาวัง นายชูชาติ ขาวป้อม คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010084 บ้านโว้งบ่อ นายเทียม จรวุฒิพันธ์ คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010086 บ้านน้ำลาด นายสุทัศน์ หลินเจริญ คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010087 บ้านเขาทองผางับ - คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010088 บ้านน้ำพุ นายอดิศักดิ์ เคลือขอน คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010089 บ้านลานเอื้อง - คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) นายทองทศ ศรีนรา คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010091 บ้านเนินยาง - คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010092 บ้านนากาหลง นายสมบัติ ป้องฉิม คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010093 บ้านป้อมประชานุกูล นางฆัสรา เกษมสำราญ คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010095 บ้านนาสระลอย นายวสันต์ บัวหลวง คีรีมาศ พระแม่ย่า อนุบาล ประถมศึกษา
64010096 บ้านหนองตลับ นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย คีรีมาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา นายรัฐพล โพธิ์แก้ว คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) นายภักดี จันทรปิติกุล คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง นายกฤษดา แจ่มทุ่ง คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010103 บ้านลำคลองยาง นายธีวสุ วงค์สุริยะ คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010104 บ้านเนินพยอม - คีรีมาศ เพชรคีรี อนุบาล ประถมศึกษา
64010105 บ้านใหม่เจริญผล นายสมบูรณ์ วันดี คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010107 หนองบัวเขาดิน นายเยี่ยม ต้นกลั่น คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010108 วัดมุจลินทาราม นายจำนงค์ บุญมาก คีรีมาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล ประถมศึกษา
64010110 บ้านบึงหญ้า นายสิทธิพร พัดกลม คีรีมาศ สายรุ้ง อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010111 วัดปรักรัก นายมนตรี อินทรพุก กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010112 วัดกกแรต นายวิลาศ ส่งให้ กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010113 บ้านคลองตะเข้ นายสมคิด พรหมฉิม กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010114 บ้านประดู่เฒ่า นายพรชัย ใบไม้ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) นายณรงค์ ภาคภูมิ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010116 วัดสงฆาราม นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายชนนันท์ ขันธ์ทอง กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010120 บ้านหนองสามพญา - กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010121 วัดศรีเมือง นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010122 บ้านป่าสัก นายเกื้อกูล เครือวัลย์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 นายนิคม มั่นถึง กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010124 วัดคุ้งยาง นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010125 บ้านโป่งแค - กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010126 วัดโบสถ์ นายทองใบ สุกมาก กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010127 บ้านหนองกระทุ่ม นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010128 บ้านหนองมะเกลือ นายประนอม อินทโชติ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010129 วัดเสาหิน นายธนวัฒน์ พุดจาด กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010130 บ้านวังขวัญ นางปัญจพร แสงเมือง กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010131 บ้านหนองบัว นายสุระพล เจ็กอยู่ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010132 บ้านหนองเสาเถียร นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010133 บ้านป่ามะม่วง นางวิระภรณ์ ปานจันทร์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010134 บ้านดงเดือย นายทองหล่อ คล้ายแท้ กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010135 บ้านโพธิ์หอม - กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010136 วัดดงยาง นางสาวจินตนา ทองแจ่ม กงไกรลาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010137 บ้านยางแดน - กงไกรลาศ - อนุบาล ประถมศึกษา
64010138 บ้านดอนสำโรง นางสาวชรินยา สุขย้อย กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) นายจักรกฤษณ์ ใจทิม กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010140 วัดท่าฉนวน นายเกษม อบเชย กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010141 วัดหางตลาด นายประกิจ สีนวล กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010143 บ้านน้ำเรื่อง นายพิรุณ กาสาย กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010144 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) ดร.กฤษณะ วุ่นอ่อน กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม นายประณต จันทร์สมคอย กงไกรลาศ - อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง นายทนง มั่นนุช กงไกรลาศ สิงหวัฒน์ อนุบาล ประถมศึกษา
64010147 บ้านข่อยสองนาง - กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010148 วัดทุ่ง นายประจักษ์ สระชุ่ม กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010149 วัดเต่าทอง นายประเสริฐ เดาวเรส กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น
64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์์ กงไกรลาศ อรุโณทัย อนุบาล ประถมศึกษา
64010151 บ้านหนองตูม นายสิริเวศน์ เกตุทอง กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา
64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) นายสุภัค พวงขจร กงไกรลาศ สองฝั่งยมสามัคคี อนุบาล ประถมศึกษา