ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย

1/2563

ปีการศึกษา

620018

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010002

รหัส SMIS 8 หลัก

111

จำนวนนักเรียน

1064620018

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 13 8 21 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 5 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14 1
รวม ประถมศึกษา 58 32 90 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 71 40 111 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา