ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

1/2563

ปีการศึกษา

620032

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010003

รหัส SMIS 8 หลัก

1,001

จำนวนนักเรียน

1064620032

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 6 15 1
อนุบาล 1 28 24 52 3
อนุบาล 2 26 30 56 3
รวม อนุบาล 63 60 123 7
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 64 66 130 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 77 57 134 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 67 88 155 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 89 74 163 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 71 70 141 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 70 85 155 5
รวม ประถมศึกษา 438 440 878 25
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 501 500 1,001 32

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา