ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

1/2563

ปีการศึกษา

620028

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010004

รหัส SMIS 8 หลัก

259

จำนวนนักเรียน

1064620028

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 15 10 25 1
รวม อนุบาล 25 21 46 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 16 30 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 24 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 17 34 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 23 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 17 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 18 36 1
รวม ประถมศึกษา 98 115 213 9
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 123 136 259 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา