ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

1/2563

ปีการศึกษา

620019

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010009

รหัส SMIS 8 หลัก

236

จำนวนนักเรียน

1064620019

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 10 21 1
อนุบาล 2 13 8 21 1
รวม อนุบาล 24 18 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 16 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 8 23 1
รวม ประถมศึกษา 72 66 138 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 9 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 4 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
รวม มัธยมศึกษา 33 23 56 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 129 107 236 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา