ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

1/2563

ปีการศึกษา

620016

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010013

รหัส SMIS 8 หลัก

48

จำนวนนักเรียน

1064620016

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 6 5 11 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 5 5 1
รวม ประถมศึกษา 15 22 37 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 21 27 48 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา