ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

1/2563

ปีการศึกษา

620006

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010014

รหัส SMIS 8 หลัก

211

จำนวนนักเรียน

1064620006

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 8 11 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 9 12 21 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 12 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษา 65 59 124 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 9 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 15 28 2
รวม มัธยมศึกษา 35 31 66 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 109 102 211 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา