ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

1/2563

ปีการศึกษา

620008

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010019

รหัส SMIS 8 หลัก

259

จำนวนนักเรียน

1064620008

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 15 8 23 1
อนุบาล 2 13 11 24 1
รวม อนุบาล 28 19 47 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 16 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 15 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 12 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 18 27 1
รวม ประถมศึกษา 70 82 152 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 11 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 9 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 3 20 1
รวม มัธยมศึกษา 37 23 60 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 135 124 259 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา