ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

1/2563

ปีการศึกษา

620005

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010021

รหัส SMIS 8 หลัก

1,956

จำนวนนักเรียน

1064620005

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 17 13 30 1
อนุบาล 1 72 68 140 6
อนุบาล 2 80 84 164 6
รวม อนุบาล 169 165 334 13
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 126 144 270 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 146 138 284 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 125 138 263 7
ประถมศึกษาปีที่ 4 133 132 265 7
ประถมศึกษาปีที่ 5 140 130 270 8
ประถมศึกษาปีที่ 6 129 141 270 8
รวม ประถมศึกษา 799 823 1,622 44
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 968 988 1,956 57

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา