ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดปากพระ

1/2563

ปีการศึกษา

620023

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010024

รหัส SMIS 8 หลัก

265

จำนวนนักเรียน

1064620023

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 4 17 1
อนุบาล 2 17 13 30 1
รวม อนุบาล 30 17 47 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 12 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 13 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 17 32 1
รวม ประถมศึกษา 75 73 148 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 14 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 4 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 9 25 1
รวม มัธยมศึกษา 43 27 70 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 148 117 265 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา