ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)

1/2563

ปีการศึกษา

620037

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010033

รหัส SMIS 8 หลัก

101

จำนวนนักเรียน

1064620037

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 5 7 12 1
รวม อนุบาล 9 9 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 1
รวม ประถมศึกษา 42 41 83 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 51 50 101 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา