ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

1/2563

ปีการศึกษา

620022

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010036

รหัส SMIS 8 หลัก

100

จำนวนนักเรียน

1064620022

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 4 11 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
รวม อนุบาล 10 10 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 5 13 1
รวม ประถมศึกษา 42 38 80 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 52 48 100 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา