ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังทองแดง

1/2563

ปีการศึกษา

620040

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010039

รหัส SMIS 8 หลัก

162

จำนวนนักเรียน

1064620040

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 0 1 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 5 4 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
รวม ประถมศึกษา 48 45 93 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 9 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 8 19 1
รวม มัธยมศึกษา 34 26 60 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 87 75 162 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา