ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

1/2563

ปีการศึกษา

620180

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010045

รหัส SMIS 8 หลัก

411

จำนวนนักเรียน

1064620180

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 22 14 36 2
อนุบาล 2 14 24 38 2
รวม อนุบาล 36 38 74 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 25 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 21 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 19 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 17 40 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 15 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 18 39 1
รวม ประถมศึกษา 117 115 232 8
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 5 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 15 39 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 20 41 1
รวม มัธยมศึกษา 65 40 105 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 218 193 411 15

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา