ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ

1/2563

ปีการศึกษา

620184

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010049

รหัส SMIS 8 หลัก

516

จำนวนนักเรียน

1064620184

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 22 16 38 2
อนุบาล 2 23 26 49 2
รวม อนุบาล 45 42 87 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 21 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 40 28 68 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 21 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 28 29 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 19 38 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 23 45 2
รวม ประถมศึกษา 163 141 304 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 23 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 21 39 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 18 39 1
รวม มัธยมศึกษา 63 62 125 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 271 245 516 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา