ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย

1/2563

ปีการศึกษา

620158

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010054

รหัส SMIS 8 หลัก

891

จำนวนนักเรียน

1064620158

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 30 25 55 3
อนุบาล 2 32 45 77 3
รวม อนุบาล 62 70 132 6
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 65 54 119 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 61 67 128 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 60 67 127 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 62 69 131 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 58 62 120 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 81 53 134 4
รวม ประถมศึกษา 387 372 759 24
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 449 442 891 30

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา