ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า

1/2563

ปีการศึกษา

620160

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010056

รหัส SMIS 8 หลัก

142

จำนวนนักเรียน

1064620160

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 11 9 20 1
รวม อนุบาล 17 15 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษา 44 40 84 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 2 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
รวม มัธยมศึกษา 18 8 26 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 79 63 142 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา