ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

1/2563

ปีการศึกษา

620163

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010060

รหัส SMIS 8 หลัก

170

จำนวนนักเรียน

1064620163

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 4 11 1
อนุบาล 2 9 12 21 1
รวม อนุบาล 16 16 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 9 15 1
รวม ประถมศึกษา 46 51 97 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 6 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
รวม มัธยมศึกษา 22 19 41 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 84 86 170 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา