ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

1/2563

ปีการศึกษา

620164

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010061

รหัส SMIS 8 หลัก

475

จำนวนนักเรียน

1064620164

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 15 19 34 2
อนุบาล 2 23 27 50 2
รวม อนุบาล 38 46 84 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 20 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 18 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 27 22 49 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 21 39 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 24 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 25 43 2
รวม ประถมศึกษา 124 130 254 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 30 56 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 23 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 18 29 1
รวม มัธยมศึกษา 66 71 137 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 228 247 475 21

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา