ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังลึก

1/2563

ปีการศึกษา

620179

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010063

รหัส SMIS 8 หลัก

233

จำนวนนักเรียน

1064620179

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 12 26 1
อนุบาล 2 17 12 29 1
รวม อนุบาล 31 24 55 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 13 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 16 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษา 63 63 126 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 13 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
รวม มัธยมศึกษา 27 25 52 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 121 112 233 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา