ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน

1/2563

ปีการศึกษา

620174

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010067

รหัส SMIS 8 หลัก

109

จำนวนนักเรียน

1064620174

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 10 10 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษา 34 32 66 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 1 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 7 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
รวม มัธยมศึกษา 12 11 23 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 53 109 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา