ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

1/2563

ปีการศึกษา

620176

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010068

รหัส SMIS 8 หลัก

65

จำนวนนักเรียน

1064620176

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 8 5 13 1
รวม อนุบาล 10 9 19 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 0 4 1
รวม ประถมศึกษา 24 22 46 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 34 31 65 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา