ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ

1/2563

ปีการศึกษา

620171

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010069

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1064620171

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 11 21 1
อนุบาล 2 4 8 12 1
รวม อนุบาล 14 19 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 8 13 1
รวม ประถมศึกษา 48 56 104 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 62 75 137 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา