ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านยางเมือง

1/2563

ปีการศึกษา

620113

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010076

รหัส SMIS 8 หลัก

295

จำนวนนักเรียน

1064620113

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 5 12 17 1
อนุบาล 1 10 7 17 1
อนุบาล 2 10 10 20 1
รวม อนุบาล 25 29 54 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 10 25 1
รวม ประถมศึกษา 59 52 111 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 26 50 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 16 48 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 18 32 1
รวม มัธยมศึกษา 70 60 130 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 154 141 295 14

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา