ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

1/2563

ปีการศึกษา

620095

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010079

รหัส SMIS 8 หลัก

182

จำนวนนักเรียน

1064620095

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 6 15 1
อนุบาล 2 11 11 22 1
รวม อนุบาล 20 17 37 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 7 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 19 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 7 23 1
รวม ประถมศึกษา 75 70 145 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 95 87 182 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา