ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี

1/2563

ปีการศึกษา

620101

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010082

รหัส SMIS 8 หลัก

138

จำนวนนักเรียน

1064620101

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 4 10 14 1
รวม อนุบาล 12 16 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 9 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 13 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 7 20 1
รวม ประถมศึกษา 64 46 110 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 76 62 138 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา