ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ

1/2563

ปีการศึกษา

620126

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010088

รหัส SMIS 8 หลัก

230

จำนวนนักเรียน

1064620126

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 9 11 1
อนุบาล 2 7 7 14 1
รวม อนุบาล 9 16 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 6 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 11 21 1
รวม ประถมศึกษา 63 48 111 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 12 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 16 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 17 34 1
รวม มัธยมศึกษา 49 45 94 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 121 109 230 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา