ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง

1/2563

ปีการศึกษา

620127

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010089

รหัส SMIS 8 หลัก

99

จำนวนนักเรียน

1064620127

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 12 13 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษา 40 34 74 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 52 47 99 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา