ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล

1/2563

ปีการศึกษา

620100

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010093

รหัส SMIS 8 หลัก

106

จำนวนนักเรียน

1064620100

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 4 13 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
รวม อนุบาล 17 10 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 1
รวม ประถมศึกษา 39 40 79 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 50 106 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา