ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา

1/2563

ปีการศึกษา

620092

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010097

รหัส SMIS 8 หลัก

186

จำนวนนักเรียน

1064620092

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 9 17 1
อนุบาล 2 13 6 19 1
รวม อนุบาล 21 15 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15 1
รวม ประถมศึกษา 56 65 121 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 0 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 1 7 1
รวม มัธยมศึกษา 25 4 29 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 102 84 186 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา