ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

1/2563

ปีการศึกษา

620115

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010099

รหัส SMIS 8 หลัก

178

จำนวนนักเรียน

1064620115

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 7 8 1
อนุบาล 2 4 10 14 1
รวม อนุบาล 5 17 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 5 17 1
รวม ประถมศึกษา 58 36 94 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 11 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 6 17 1
รวม มัธยมศึกษา 35 27 62 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 98 80 178 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา