ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

1/2563

ปีการศึกษา

620116

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010100

รหัส SMIS 8 หลัก

247

จำนวนนักเรียน

1064620116

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 17 33 1
อนุบาล 2 11 18 29 1
รวม อนุบาล 27 35 62 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 16 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 17 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 19 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 20 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 10 22 1
รวม ประถมศึกษา 94 91 185 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 121 126 247 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา