ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง

1/2563

ปีการศึกษา

620107

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010102

รหัส SMIS 8 หลัก

205

จำนวนนักเรียน

1064620107

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 9 22 1
อนุบาล 2 5 12 17 1
รวม อนุบาล 18 21 39 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษา 49 51 100 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 10 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 8 22 1
รวม มัธยมศึกษา 39 27 66 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 106 99 205 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา