ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง

1/2563

ปีการศึกษา

620108

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010103

รหัส SMIS 8 หลัก

104

จำนวนนักเรียน

1064620108

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 2 9 11 1
รวม อนุบาล 6 14 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 12 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
รวม ประถมศึกษา 37 47 84 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 43 61 104 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา