ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

1/2563

ปีการศึกษา

620123

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010105

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1064620123

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 7 18 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 18 12 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 1
รวม ประถมศึกษา 54 53 107 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 72 65 137 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา