ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนหนองบัวเขาดิน

1/2563

ปีการศึกษา

620122

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010107

รหัส SMIS 8 หลัก

98

จำนวนนักเรียน

1064620122

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 2 3 1
อนุบาล 1 6 7 13 1
อนุบาล 2 8 3 11 1
รวม อนุบาล 15 12 27 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
รวม ประถมศึกษา 41 30 71 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวม มัธยมศึกษา 0 0 0 0
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 42 98 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา