ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

1/2563

ปีการศึกษา

620117

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010108

รหัส SMIS 8 หลัก

235

จำนวนนักเรียน

1064620117

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 13 24 1
อนุบาล 2 10 16 26 1
รวม อนุบาล 21 29 50 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 20 34 1
รวม ประถมศึกษา 74 69 143 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 10 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
รวม มัธยมศึกษา 21 21 42 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 116 119 235 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา