ADMIN เข้าโปรแกรมติดตามการใช้เงินงบประมาณ โรงเรียนเข้าระบบ

ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน

ปีการศึกษา
ภาดเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า

1/2563

ปีการศึกษา

620119

รหัส Obec 6 หลัก

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

64010110

รหัส SMIS 8 หลัก

284

จำนวนนักเรียน

1064620119

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลนักเรียน 2563

Highcharts Example

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 6 22 1
อนุบาล 2 13 11 24 1
รวม อนุบาล 29 17 46 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 12 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 11 26 1
รวม ประถมศึกษา 79 68 147 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 17 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 13 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 13 31 1
รวม มัธยมศึกษา 48 43 91 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 156 128 284 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา